Regulamin

Uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Gabinecie Terapii TYGRYSEK.

Przebieg terapii:

1. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są na zlecenie rodziców\opiekunów dziecka.
2. Jednostka terapeutyczna trwa odpowiednio:

  • Terapia integracji sensorycznej 55 min
  • Terapia logopedyczna 30 min\ 45 min
  • Terapia ręki 45min
  • Terapia logopedyczna j. rosyjski/ukraiński 55 min

W czas trwania zajęć terapeutycznych wlicza się również rozmowa z rodzicem\opiekunem dziecka nt. Zajęć i postępów terapeutycznych.

3. Zakres oraz dobór oddziaływań terapeutycznych ustala indywidualnie dla każdego dziecka terapeuta prowadzący

4. Terapeuta zobowiązany jest do przekazania i omówienia planu terapeutycznego dziecka z rodzicami\opiekunami

5. Rodzic\opiekun dziecka zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dot. Sytuacji zdrowotnej dziecka oraz niezatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mających mieć wpływ na decyzję co do rodzaju podejmowanych dzieckiem aktywności.

6. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza szczegółowego określająca obszary wymagające wsparcia.

7. Terapeuta diagnozujący jest zobowiązany do szczegółowego omówienia diagnozy z rodzicami\opiekunami dziecka.

8. Terapeuta ma obowiązek na bieżąco informować rodziców\opiekunów dziecka o przebiegu i postępach terapii oraz pozostawać z nimi w kontakcie służąc wsparciem w sytuacjach trudnych i mogących mieć pływ na przebieg terapii.

9. Rodzic zobowiązuje się do systematycznego uczęszczania na terapię i przestrzegania zaleceń terapeuty dot. Pracy i postępowania z dzieckiem w domu. W przeciwnym wypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.

  • Rodzic\opiekun zobowiązuje się do współdziałania i informowania o podejmowanych równolegle innych działaniach terapeutycznych jakim poddawane jest dziecko.
  • Rodzic zobowiązany jest do wykonania dodatkowych czynności zaleconych przez terapeutę np. Specjalistycznych konsultacji, badań lekarskich.

 

ROZLICZANIE ZAJĘĆ

1. Płatności za zajęcia dokonać trzeba za cały miesiąc z góry przelewem na konto, lub gotówką u terapeuty prowadzącego zajęcia

Konto bankowe: 41 1090 1753 0000 0001 4487 6809

2. Brak wpłaty może skutkować odmową zrealizowania zajęć terapeutycznych

3. Opłata za zajęcia nie zrealizowane w danym miesiącu przenoszona jest na następny miesiąc i rozliczana na podstawie listy obecności.

4. Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie zmienia ich ceny. Gdy spóźnienie wynika z winy terapeuty, ten zobowiązany jest wydłużyć czas terapii do 55 min.

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Bezkosztowo zajęcia odwołać można najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

2. Odwołanie zajęć po godzinie 8:00 w dniu którym mają odbyć się zajęcia skutkuje koniecznością uiszczenia 50% kosztu odwołanych zajęć

3. Odwołanie zajęć po godzinie 11:00 w dniu w którym mają odbyć się zajęcia, lub nie poinformowanie terapeuty o chęci odwołania zajęć skutkuje koniecznością uiszczenia 100% kosztu nieodbytych zajęć.

4. Aby odwołać zajęcia należy skutecznie telefonicznie powiadomić gabinet terapii «TYGRYSEK» – mail, sms nie gwarantują dotarcia informacji w odpowiednim czasie.

5. Przypadki losowe uniemożliwiające udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

6. Zajęcia odwołane z winy gabinetu terapii «TYGRYSEK» będą przenoszone na najbliższy możliwy termin.

Nieprzestrzeganie w\w zasad oraz powtarzająca się absencja dziecka na zajęciach uniemożliwiają skuteczne prowadzenie terapii i realizację planu terapeutycznego. Terapeuta w takiej sytuacji nie może brać odpowiedzialności za efekty oddziaływań terapeutycznych, dlatego może to być powodem naszej rezygnacji z prowadzenia terapii.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia, o czym rodzice będą poinformowani za miesiąc do wprowadzonych zmian.